{"noidung":"

\"\"<\/span><\/p>\r\n\r\n\r\n\t\r\n\t\t\r\n\t\t\t\r\n\t\t\t\r\n\t\t\t\r\n\t\t\t\r\n\t\t\t\r\n\t\t\t
Address<\/em><\/strong><\/span><\/span><\/td>\r\n\t\t\t\r\n\t\t\t

\u1ea4p Tr\u01b0\u1eddng Phú 1, Xã Tr\u01b0\u1eddng Long, Huy\u1ec7n Phong \u0110i\u1ec1n, TP.C\u1ea7n Th\u01a1, Vi\u1ec7t Nam.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n\t\t\t

Truong Phu 1 Hamlet, Truong Long Ward, Phong Dien District, Can Tho City. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\t\t\t<\/td>\r\n\t\t<\/tr>\r\n\t\t

Phone Number (VietNam)<\/em><\/strong><\/span><\/span><\/td>\r\n\t\t\t+84 76 8666 836<\/span><\/span><\/td>\r\n\t\t<\/tr>\r\n\t\t
Phone Number (Germany)<\/em><\/strong><\/span><\/span><\/td>\r\n\t\t\t+49 172 8210 468<\/span><\/span><\/td>\r\n\t\t<\/tr>\r\n\t\t
Email<\/em><\/strong><\/span><\/span><\/td>\r\n\t\t\tlodge@stiermanns.de<\/span><\/span><\/td>\r\n\t\t<\/tr>\r\n\t\t
Website<\/em><\/strong><\/span><\/span><\/td>\r\n\t\t\twww.stiermanns.vn<\/span><\/span><\/td>\r\n\t\t<\/tr>\r\n\t\t
 <\/td>\r\n\t\t\t <\/td>\r\n\t\t<\/tr>\r\n\t<\/tbody>\r\n<\/table>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n","filedinhkem":[]}